Search

English

درس ۵: در باب بنيادهای اجتماعی دموکراسی و نقش جامعه مدنی

فهرست مطالب

۱ – جامعه مدنی چيست؟

۲ – اهميت فکرت جامعه مدنی در چيست؟

۳ – جايگاه جامعه مدنی در نظام های دموکراتيک، خودکامه، و تماميت خواه از دهه ۱۹۳۰ ميلادی تا دهه ۱۹۸۰ ، چه بود؟

٤ – نقش جامعه مدنی در اروپای شرقی در اواخر سده ۲۰ ميلادی چه بود؟

٥ – جايگاه و نقش جامعه مدنی در مغرب زمين از سال های ۱۹۹۰ ميلادی به اين سو چه بوده است؟

٦ – کارکردهای جامعه مدنی در نظام های دموکراتيک کدام‌اند؟

دموکراسی چیست؟ دموکراسی شیوه کشورداری است که تمام مردم در امور کشور و تصمیم گیری های دولت از راه انتخاب...
فهرست مطالب ۱ – ارزش ها و اصول بنيادين دموکراسی کدام اند؟ ۲ – چه رابطه ای ميان دموکراسی...
پرسش‌های این درس ١ – سه شرط وجودی یک حکومت دموکراتیک کدام اند؟ ۱ – چگونه انتخابات برای تعین رئیس...
پرسش‌های این درس ١ – حکومت قانون در مغرب‌زمین چگونه به میراث گذارده شد و برخی از ویژگیهای آن کدام اند؟ ۲...
فهرست مطالب ۱ – جامعه مدنی چيست؟ ۲ – اهميت فکرت جامعه مدنی در چيست؟ ۳ – جايگاه جامعه مدنی در نظام...
فهرست مطالب ۱ – کدام حقوق در دموکراسی به رسميت شناخته شده اند؟ ۲ – شکوفايی دموکراسی مستلزم چه چيزی...
چرا برخی از جوامع به دمکراسی دست یافتند و برخی هنوز در برابر آن مقاومت می کنند؟ (Democratic transformation)...
فهرست مطالب: –کدام عوامل روی گشايش فرآيندهای گذار به دموکراسی مؤثر بوده اند؟ -کدام شرايط اجتماعی...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی