Search

English

مگسک: آخرین سنگر… (برای علیرضا کریمی)

باید ببازی! این فرمانی بود از بالا برای علیرضا کریمی که باید ببازی که مبادا با ورزشکار اسرائیلی کشتی بگیری. فرمان باید ببازی دستوری است از بالا به جوانان این مرز و بوم! باید ببازی!

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...